Hadis

Show:
Sort By:
Israiliyyat & Hadis Palsu Dalam Kitab Tafsir

Fenomena Isrâîliyyât dalam kitab-kitab tafsir al-Quran merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Sejak periode pembukuan tafsir al-Qur’an sampai sekarang, berpuluh-puluh kitab tafsir telah dihasilkan oleh para penafsir al-Quran. Namun, setelah diteliti lebih jauh lagi, ada sebagian besar kitab tafsir menggunakan Isrâîliyyât, yang dianggap sebagai unsur-unsur Yahudi dan Nasrani dalam penafsiran al-Quran.

RM50.00

- +
40 Hadis Wanita

Kitab yang harus dimiliki oleh setiap golongan Wanita. 

Islam meletakkan wanita begitu istimewa. Sangat istimewanya, beberapa aturan khusus dibuat demi kemaslahatan dirinya sendiri. Itulah mengapa dalam beberapa fikih dan muamalah, wanita diperlakukan khusus berbeza dengan laki-laki.

RM50.00

- +
Al-Lu'Lu' Wal Marjan

AL-LU'LU' WAL MARJAN; Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim
Susunan: Muhammad Fuad Abdul Baqi

Kitab ini adalah merupakan karya Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah yang memuatkan hadith-hadith yang disepakati darjat kesahihannya di sisi Imam al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih masing-masing, iaitu hadith-hadith yang disebut sebagai 'muttafaqun 'alayh' menurut istilah ilmu hadith. Mengandungi hampir 2000 hadith yang disusun dalam 54 bab, edisi terjemahan ini turut disertakan catatan ringkas yang bermanfaat terhadap beberapa hadith, dan turut memaparkan biografi ringkas Imam Bukhari dan Imam Muslim, biografi 7 perawi hadis terbanyak di kalangan sahabat, pengenalan ringkas ilmu hadis dan indeks bagi memudahkan pencarian hadis.

RM94.00

- +
Mukhtasar Sahih Bukhari

Bagi umat Islam Shahih Al-Bukhari merupakan kitab rujukan utama untuk memperdalam As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Karananya tidak hairan jika banyak orang mengkaji kitab tersebut. Sayangnya banyak  kesulitan ketika mengkaji kitab tersebut. Tidak menghairankan karana di dalamnya masih terdapat beberapa hadits yang disebutkan secara berulang ulang dan belum jelas temanya.

RM100.00

- +
Ensiklopedi Fiqih Praktis

Banyak sekali buku fiqih yang telah disusun oleh para ulama Muslim dan diterbitkan di berbagai belahan dunia Islam. Namun, masih sedikit di antaranya yang disajikan secara ringkas dan padat materi. Sebahagian besar buku-buku tersebut ditulis secara panjang lebar dan berjilid-jilid tebal sehingga melelahkan pembaca. Belum lagi nuansa mazhab sebahagian penulis yang begitu kental, acap kali mewarnai sepanjang pembahasan buku bertema seperti ini pada umumnya. Sehingga menggiring pembacanya pada fanatisme madzhab yang sempit.

RM385.00

- +
Syarah Ushul I'tiqad

Kitab ini tergolong kitab yang paling penting dalam masalah akidah di sisi ahlu sunnah wal jama’ah. Kitab yang memuat 2832 sanad antara hadis dan atsar, semua berbicara tentang permasalahan akidah. Kitab ini tergolong sebagai mustakhraj yang memuat sanad yang menyampaikan kepada orang yang mengucapkannya, dengan jalan yang berbeda dari kitab shahih maupun sunan. Sehingga, kitab ini sangat berfaedah pada masalah haditsiyah (segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hadis).

RM760.00

- +
Asbabul Wurud Al-Hadits

Untuk memahami sebuah hadits, tidak cukup hanya makna-maknanya secara tekstual. Akan tetapi juga harus memahami apa yang menjadi latar belakang hadits tersebut keluar dari lisan mulia Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

 

RM92.00

- +
Atlas Hadits

Pembahasan mengenai sbab-sebab Keluarnya Hadits, merupakan  salah satu dari pokok-pokok bahasan dari ilmu hadits yang berkaitan dengan matan. Ia juga merupakan salah satu jenis dari ilmu hadits yang  khusus membahas dirayah, yang mencakup sanad dan matan, dimana  ia didefinisikan sebagai: ilmu yang mempelajari tentang hakikat kebenaran sebuah riwayat, syarat-syaratnya, jenis-jenisnya, hukum-hukumnya, juga keadaan perawi beserta syarat-syarat mereka, dan klasifikasi yang telah diriwayatkan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu.

RM125.00

- +
Siyar A'lam an-Nubala'

RINGKASAN SIYAR A'LAM AN-NUBALA
Karya: Imam adz-Dzahabi
Susunan: Dr Muhammad Hasan Aqil Musa asy-Syarif

Kitab Siyar A'lam an-Nubala', sebuah kitab klasik mahsyur karya Imam adz-Dzahabi yang tidak asing lagi di kalangan ahli hadith mahupun ahli sejarah, kerana keluasan perbahasan pengarang yang tidak hanya terhad kepada perbahasan biografi para ulama' hadith sahaja, tetapi meliputi tokoh-tokoh yang berada di sepanjang perjalanan masa yang pernah mencorakkan warna sejarah umat Islam. Ringkasan kitab ini yang memaparkan hampir 1000 tokoh dari kitab asal ini sedikit sebanyak dapat membawa pembaca menjelajah dari satu zaman ke zaman yang lain, mendekati mereka melalui penelitian pengarang, rahimahullah.

RM360.00

- +
Sahih Hadith Qudsi

Secara umumnya, hadith Qudsi merujuk kepada hadith yang makna dan susunan perkataannya daripada Allah Subhanahu wata'ala, dan diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Berbanding hadith Rasulullah yang lain, ia merujuk kepada hadith yang makna dan susunan perkataannya daripada Rasulullah berdasarkan apa yang diwahyukan kepada Baginda. Sebanyak 545 hadith qudsi yang merangkumi pelbagai tema meliputi aqidah, ibadah, akhlak dan disusun dalam 19 bab beserta huraian kalimat dan status bagi setiap hadith, serta ulasan bagi beberapa hadith terpilih. Dengan menghayati buku ini, seakan-akan setiap seruan Allah ditujukan khusus dari Rabb kepada hambaNya.

RM70.00

- +
© 2020 Darulkitab is wholly owned by DKBooks Resources. All Rights Reserved. Designed By Abu Nu'man

My Cart